Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesinduse sallivusprojekt „Sina loed“

2015. aasta sügisel said kokku kolme organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – esindajad, et koos algatada kiusamisvastane kampaania. Sündis projekt Salliv Kool, mis kuulutas sel aastal välja projektikonkurssi “Kas mu kool on salliv?” (Loe lisa SIIT). Sallivus on Ülenurme Gümnaasiumi üks ühisväärtustest ja sellepärast ka õpilasesinduse üks prioriteetidest.Sellepärast soovitigi osaleda välja reklaamitud konkursil  oma sallivusprojektiga “Sina loed”. Selle raames:

  • viis õpilasesinduse 3. -12. klasside õpilaste seas läbi eelküsitluse sallivuse teemal, et kaardistada nende arusaam ning jõuda järelduse, mis teemasid tuleks rohkem toonitada projekti tegevustes. Ligi 85 %  (316 tüdrukut, 318 poissi) valitud sihtrühmast andsid ka vastused, millest muuhulgas selgus, et õpilased seletavad terminit peamiselt välja tuues teistest hoolimise, teiste mitte kiusamise ning teise inimesega hästi läbisaamise – hoolimata sellest, kas see talle meeldib või mitte. Väitega “Usun, et olen salliv õpilane” nõustus täielikult 265 õpilast ning vastupidist tunnistas 26 õpilast. Vastanute seast pole kiusamist kooli peal märganud 46 õpilast, “mõned korrad” on välja toonud 449 õpilast ning enda jaoks “tihedat märkamist” on kinnitanud 134 vastajat. Peaaegu pooled küsitluses osalenud õpilased vastasid küsimusele “Kas olen sekkunud kui näen, et kellelegi tehakse liiga?” vastusevariandiga “mõnikord”, 180 kinnitasid kindlalt oma sekkumist.Teised on sellel mõelnud, kui pole veel tegudeni jõudnud.
  • Korraldati 5. – 8. klassi õpilastele koomiksi- ja lühijutu konkurss ning 3. – 4. klassidele vahel joonistusvõistlus, mille teemaks oli “Sallivus minu silmis”. See andis võimaluse klassijuhatajatel kui ka kunstiõpetajal antud teemal diskussiooni tekitada. Kuuks avati sööklas tublimatest töödest näitus. Ja kõige tublimad said premeeritud erinevate auhindadega (raamatud, koomiksid, joonistustarbed).
  • 6. klassidele toimusid foorumteatri etendused põhikooli draamaringiga, kus noored said kaasa rääkida probleemsete lugude lahendamisel. Enne seda aga võimaldati ka koolivaheajal esimese ja teise astme õpetajatel osaleda algklasside majas foorumteatrit tutvustavas töötoas.
     
  • 7. klassidele käisid rääkimas oma isiklikest kogemusest kiusamise ja sallimiseteemadel üks kooli õpilane, õpetaja, vilistlane kui ka sotsiaalpedagoog. Ühiselt emotsionaalselt jagati kogemusi sellest, kuidas kunagi oldi nii kiusatavad kui ka kiusajad või kõrvalseisjad. Projekti lõpus külastas 5.-8.klasse ka Kambja vallavanem Aivar Aleksejev, kes jagas samuti oma meenutusi koolipõlvest ning kogemustest, mis kiusamisega meenusid. Mõlematel kohtumistel kutsuti üles märkama aitama. 
     
  • Kuna koolipere on suur ja projekti läbiviimise aeg üpris lühike, siis otsustati põhitegevusi pakkuda õpetajate ja sotsiaalpedagoogi soovitusel just 5.-8.klassidele, kes siis lõpus ka tagasiside küsitlusele vastused andsid. 205-st vastajast (89 tüdrukut, 116 poissi) märkas 73,7 %, et sallivuse teemal kõneldi tavapärasest rohkem ning nendest 135 õpilast leiavad, et see oli vajalik ning neile meeldis. 133 õpilast kinnitasid, et õppisid selle perioodi jooksul midagi uut. Enamus vastajatest oskasid välja tuua kelle poole tuleks mure puhul pöörduda.

Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesindus, mis on tegutsenud juba peaaegu 20 aastat, on 6.-12. klasside aktiivsete õpilaste (igast klassist klassivanem ning abivanem) vabatahtlik ühendus, mis annab liikmetele võimaluse kooskõlas seaduse ja kooli kodukorraga iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest ning ka kohustustest ning seisab kiusamisvaba koolielu eest, et kool oleks meeldiv koht igaühele. Kindlasti jätkatakse sarnaste ettevõtmistega ka tulevikus.