Eelkool

Seoses viiruse COVID-19 leviku kasvuga Eestis Ülenurme Gümnaasiumi ettevalmistusklass jaanuarikuu algusest tööd veel ei alusta. 

Teavitame muudatustest Ülenurme Gümnaasiumi kodulehel. Tundide alguse puhul võtab Teie lapse õpetaja Teiega ise ühendust.

Haridus-ja Teadusministeeriumi haridussüsteemi stsenaariumid

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud

______________________________________________

Koolivalmidust toetav EELKOOL on 6-7 aastastele lastele, kes 2021 a. 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks. Oodatud on Kambja valla lapsed, kes 2021. aasta septembris soovivad õppima asuda Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassis.

Ettevalmistusklassi tasu kandub automaatselt teise poolaastasse. Juhul, kui ettevalmistusklassi kontaktõppes ei toimu, kantakse Teile osavõtumaks tagasi.

Ettevalmistusklassi tunnid jaanuarist:

teisipäeval kell 16.00 – 17.30 õpetaja Kaire Roonurm

teisipäeval kell 16.00 – 17.30 õpetaja Tuuli Tohu

neljapäeval kell 15.00 – 16.30 õpetaja Lairi Soosaar

neljapäeval kell 16.50 – 18.20 õpetaja Lairi Soosaar

Teie lapse õpetaja võtab Teiega meili teel ühendust, et anda teavet, millises rühmas Teie laps ettevalmistusklassi toimumise korral õpet alustab.

Küsimuste korral info tel. 7415 276, 7415 650.

___________________________________________

Eelkooli töös osalemiseks digitaalselt allkirjastatud avalduste vastuvõtmise aeg: 21.09.2020 – 27.09.2020 kool@yle.edu.ee.

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks sisenevad koolimajja ainult koolitöötajad ja õpilased. Õpetaja võtab lapsed vastu garderoobiuksel ja toob pärast tundide lõppu sinna tagasi. Lapsevanematel palume täpseks kellaajaks vastas olla.

Eelkooli eesmärkideks on:
–  aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks,
–  anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes,
–  tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks kogu õppeaasta eest 70 EUR (30 eurot esimesel poolaastal, 40 eurot  teisel poolaastal). Palume raha üle kanda Kambja Vallavalitsuse kontole : SEB Pank EE791010102034606009, Swedbank EE592200221068464111.

Selgituseks palume märkida “Eelkool” ja lapse nimi.

Alus: Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.mai 2016 nr 225.

Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.05.2016 nr 225 “Ülenurme Gümnaasiumi eelkooli tasu kehtestamine”

Ülenurme Gümnaasiumi  eelkooli õppekava

Õppekava koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava. Õppe- ja

kasvatustegevuse planeerimisel on suur rõhuasetus ainetevahelisel integratsioonil ning

üldõpetuse põhimõttel. Eelkooli õppekava toetab lapse loovust, soodustab lapse arengut ja

sotsialiseerumist.

Õppekava eesmärgid

 • Laps tunneb õppimisest rõõmu.
 • Laps omab positiivset enesehinnangut.
 • Säilitab oma individuaalse eripära.
 • Oskab ja soovib suhelda viisakalt omaealiste lastega ja täiskasvanutega.
 • Omandab kooliks vajalikud õpioskused (oskab iseseisvalt või koos õpetajaga harjutada
  lugemist, jutustamist, kirjutamist, arvutamist, rühmitamist jne.)
 • Oskab kasutada koolis vajalikke õppevahendeid (õpik, vihik, pinal, kirjutus- ja
  joonistusvahendid, tahvel jne.). Hoiab õppevahendid tervena ja puhtana.
 • Suudab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
 • On võimeline õppima järjest kuni 30 minutit.

Keel ja kõne

Eesmärk: Laps tuleb toime igapäevases suhtlemises. Kasutab kõnes mitmekesist

grammatiliselt õiget lauseehitust. Omandab lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps tuleb toime ümbritsevate inimestega suhtlemisel.
 • Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida.
 • Jutustab pildi järgi, annab edasi põhisisu ja olulised detailid.
 • Hääldab oma kõnes õigesti kõiki emakeele häälikuid.
 • Tunneb kõiki tähti ja veerib kokku vähemalt 2-3- silbilisi sõnu.
 • Kirjutab joonistähtedega lihtsamaid sõnu.

Matemaatika

Eesmärk: Laps suudab näha matemaatilisi seoseid igapäevatingimustes. Kasutab erinevaid ajamõisteid.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps suudab esemeid teatud tunnuse alusel rühmitada, neid võrrelda. Rühmitab ja
  järjestab loogika alusel.
 • Teeb 20 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, oskab numbreid kirjutada.
 • Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi (tekstülesandeid).
 • Tunneb kella täistundides.
 • Mõõdab esemete pikkusi.
 • Eristab ringi ja kera, ruutu ja kuupi, kolmnurka, ristkülikut.
 • Liidab ja lahutab 10 piires.

Mina ja keskkond

Eesmärk: Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. Omab ettekujutust enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas. Väärtustab enda ja teiste tervist, oskab hoiduda tervistkahjustavatest olukordadest. Laps oskab märgata muutusi looduses. Väärtustab keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.
 • Suudab kirjeldada looduses toimuvaid muudatusi.
 • Oskab igapäevaelus eristada kasulikku ja kahjulikku.