Eelkool

Seoses COVID-19 viiruse laialdase levikuga Tartu ja Kambja valla koolides ning lasteaedades toimuvad 2021/22 õppeaastal  ettevalmistusklassi tunnid ainult lastele, kes ei osale lasteaia või lastehoiu õppetundide töös.  Lasteaia õppetöös osalevad lapsed omandavad kooliks ettevalmistuse lasteaia õppetundides.

Kodustele lastele on ettevalmistusklass tasuta.
Registreerida saab alates 20.09.2021  e-posti aadressil kool@yle.edu.ee

Täidetav avalduse vorm  SIIN

Info tel 7415276, 7415650.

______________________________________________

2020/2021 info:

Koolivalmidust toetav EELKOOL on 6-7 aastastele lastele, kes käesoleva aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks. Oodatud on Kambja valla lapsed, kes käesoleva aasta septembris soovivad õppima asuda Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassis.

Eelkooli eesmärkideks on:
–  aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks,
–  anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes,
–  tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks kogu õppeaasta eest 70 EUR (30 eurot esimesel poolaastal, 40 eurot  teisel poolaastal). Õppemaks tuleb üle kanda Kambja Vallavalitsuse kontole : SEB Pank EE791010102034606009 või Swedbank EE592200221068464111.

Selgituseks palume märkida “Eelkool” ja lapse nimi.

Alus: Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.mai 2016 nr 225.

Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.05.2016 nr 225 “Ülenurme Gümnaasiumi eelkooli tasu kehtestamine”

Ülenurme Gümnaasiumi eelkooli õppekava

Õppekava koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava. Õppe- ja

kasvatustegevuse planeerimisel on suur rõhuasetus ainetevahelisel integratsioonil ning

üldõpetuse põhimõttel. Eelkooli õppekava toetab lapse loovust, soodustab lapse arengut ja

sotsialiseerumist.

Õppekava eesmärgid

 • Laps tunneb õppimisest rõõmu.
 • Laps omab positiivset enesehinnangut.
 • Säilitab oma individuaalse eripära.
 • Oskab ja soovib suhelda viisakalt omaealiste lastega ja täiskasvanutega.
 • Omandab kooliks vajalikud õpioskused (oskab iseseisvalt või koos õpetajaga harjutada
  lugemist, jutustamist, kirjutamist, arvutamist, rühmitamist jne.)
 • Oskab kasutada koolis vajalikke õppevahendeid (õpik, vihik, pinal, kirjutus- ja
  joonistusvahendid, tahvel jne.). Hoiab õppevahendid tervena ja puhtana.
 • Suudab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
 • On võimeline õppima järjest kuni 30 minutit.

Keel ja kõne

Eesmärk: Laps tuleb toime igapäevases suhtlemises. Kasutab kõnes mitmekesist

grammatiliselt õiget lauseehitust. Omandab lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps tuleb toime ümbritsevate inimestega suhtlemisel.
 • Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida.
 • Jutustab pildi järgi, annab edasi põhisisu ja olulised detailid.
 • Hääldab oma kõnes õigesti kõiki emakeele häälikuid.
 • Tunneb kõiki tähti ja veerib kokku vähemalt 2-3- silbilisi sõnu.
 • Kirjutab joonistähtedega lihtsamaid sõnu.

Matemaatika

Eesmärk: Laps suudab näha matemaatilisi seoseid igapäevatingimustes. Kasutab erinevaid ajamõisteid.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps suudab esemeid teatud tunnuse alusel rühmitada, neid võrrelda. Rühmitab ja
  järjestab loogika alusel.
 • Teeb 20 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, oskab numbreid kirjutada.
 • Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi (tekstülesandeid).
 • Tunneb kella täistundides.
 • Mõõdab esemete pikkusi.
 • Eristab ringi ja kera, ruutu ja kuupi, kolmnurka, ristkülikut.
 • Liidab ja lahutab 10 piires.

Mina ja keskkond

Eesmärk: Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. Omab ettekujutust enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas. Väärtustab enda ja teiste tervist, oskab hoiduda tervistkahjustavatest olukordadest. Laps oskab märgata muutusi looduses. Väärtustab keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.
 • Suudab kirjeldada looduses toimuvaid muudatusi.
 • Oskab igapäevaelus eristada kasulikku ja kahjulikku.