Eelkool

Ülenurme Gümnaasiumi eelkool alustab tööd 4.10.2023. Avaldus on võimalik esitada alates 11. septembrist 2023 leheküljel https://piksel.ee/arno/kambja/

Eelkooli tunnid toimuvad kolmapäeval kell 16.00 – 17.30 ja neljapäeval kell 16.00 – 17.30. Iga laps osaleb eelkooli töös ühel päeval. Avame kolm õpperühma.

Eelkooli klassid komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras. 

Koolivalmidust toetav EELKOOL on 6-7 aastastele lastele, kes järgmise aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks. Oodatud on Kambja valla lapsed, kes järgmise aasta septembris soovivad õppima asuda Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassis.

Eelkooli eesmärkideks on:
–  aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks,
–  anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes,
–  tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks ühe kuu eest 20 EUR.

Õppemaksu on võimalik tasuda kahes osas:  60 EUR (periood oktoober – detsember 2023) ja 80 EUR (jaanuar – aprill) või 140 EUR (periood oktoober 2023  – aprill 2024) ning see tuleb üle kanda Kambja Vallavalitsuse kontole : SEB Pank EE791010102034606009 või Swedbank EE592200221068464111.

Selgituseks palume märkida Ülenurme Gümnaasiumi eelkool ja lapse nimi.

Alus: Kambja Vallavalitsuse korraldus:  Ülenurme Gümnaasiumi ja Tõrvandi Kooli eelkooli õppetasu kehtestamine 8. juuni 2023: Nr 1778-Eelkooli õppetasu kehtestamine

Ülenurme Gümnaasiumi eelkooli õppekava

Õppekava koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel on suur rõhuasetus ainetevahelisel integratsioonil ning üldõpetuse põhimõttel. Eelkooli õppekava toetab lapse loovust, soodustab lapse arengut ja sotsialiseerumist.

Õppekava eesmärgid

 • Laps tunneb õppimisest rõõmu.
 • Laps omab positiivset enesehinnangut.
 • Säilitab oma individuaalse eripära.
 • Oskab ja soovib suhelda viisakalt omaealiste lastega ja täiskasvanutega.
 • Omandab kooliks vajalikud õpioskused (oskab iseseisvalt või koos õpetajaga harjutada
  lugemist, jutustamist, kirjutamist, arvutamist, rühmitamist jne.)
 • Oskab kasutada koolis vajalikke õppevahendeid (õpik, vihik, pinal, kirjutus- ja
  joonistusvahendid, tahvel jne.). Hoiab õppevahendid tervena ja puhtana.
 • Suudab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
 • On võimeline õppima järjest kuni 30 minutit.

Keel ja kõne

Eesmärk: Laps tuleb toime igapäevases suhtlemises. Kasutab kõnes mitmekesist

grammatiliselt õiget lauseehitust. Omandab lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps tuleb toime ümbritsevate inimestega suhtlemisel.
 • Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida.
 • Jutustab pildi järgi, annab edasi põhisisu ja olulised detailid.
 • Hääldab oma kõnes õigesti kõiki emakeele häälikuid.
 • Tunneb kõiki tähti ja veerib kokku vähemalt 2-3- silbilisi sõnu.
 • Kirjutab joonistähtedega lihtsamaid sõnu.

Matemaatika

Eesmärk: Laps suudab näha matemaatilisi seoseid igapäevatingimustes. Kasutab erinevaid ajamõisteid.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps suudab esemeid teatud tunnuse alusel rühmitada, neid võrrelda. Rühmitab ja
  järjestab loogika alusel.
 • Teeb 20 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, oskab numbreid kirjutada.
 • Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi (tekstülesandeid).
 • Tunneb kella täistundides.
 • Mõõdab esemete pikkusi.
 • Eristab ringi ja kera, ruutu ja kuupi, kolmnurka, ristkülikut.
 • Liidab ja lahutab 10 piires.

Mina ja keskkond

Eesmärk: Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. Omab ettekujutust enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas. Väärtustab enda ja teiste tervist, oskab hoiduda tervistkahjustavatest olukordadest. Laps oskab märgata muutusi looduses. Väärtustab keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.
 • Suudab kirjeldada looduses toimuvaid muudatusi.
 • Oskab igapäevaelus eristada kasulikku ja kahjulikku.