Põhiväärtused

  • Tervis ja terviseedendus; traditsioonid
  • Isikupära
  • Hoolivus
  • Ettevõtlikkus
  • Vastutustunne
  • Õiglustunne; õpihuvi ja -oskused
  • Rõõm
  • Koostöö

Akronüümina ehk sõnade algustähtedest moodustatud sõnana: TIHE VÕRK