Põhimäärus

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 lg 2 ja Ülenurme Vallavolikogu 08. veebruari 2011 määruse nr 1 „Ametiasutuse hallatavate asutuste haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Ülenurme vallas” § 3 lg 1 alusel.

§ 1. Kooli nimi

Kooli nimi on Ülenurme Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2. Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

(1) Kool on Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus.

(2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena.

(3) Koolis omandatakse põhiharidust ja üldkeskharidust statsionaarses õppes.

(4) Koolis võib korraldada huviharidust huvikooli seaduse tähenduses ja täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses. Huvihariduse korraldamisele koolis laienevad huvikooli seaduse õppekorraldust, õpilaste õigusi ja kohustusi ning õppe rahastamist reguleerivad sätted ning täienduskoolituse korraldamisele täiskasvanute koolituse seaduse täienduskoolituse sätted. Huvihariduse korraldamisel on kooli direktoril, õppenõukogul ja hoolekogul ka huvikooli seadusest tulenev pädevus.

(5) Kool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest seadustest ning nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

§ 3. Asukoht ja tegevuskohad

(1) Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tartu maakond, Ülenurme vald.
(2) Kooli aadress on Tartu mnt 5, Ülenurme alevik, Tartumaa 61714.
(3) Koolil on veebileht www.yle.edu.ee, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

Loe edasi ….

******************************************************
Ülenurme Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 alusel.

§ 1. Ülenurme Vallavolikogu 19. aprilli 2011 määruses nr 4 „Ülenurme Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punkte 1 ja 2 muudetakse järgmises sõnastuses:

„1) Missioon – luua õppekeskkond, mis võimaldab kõigile õpilastele kvaliteetset, võimete- ja huvikohast haridust ning toetab isiksuse arengut.
2) Visioon – Ülenurme Gümnaasium on arengule orienteeritud kool, kus on isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond.”

Loe edasi …