Kooli kodukord

02.10.2020 kinnitatud kooli kodukord SIIN

§ 1. Üldsätted

(1) Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

(2) Kooli kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.

(3) Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

(4) Kodukorraga saab tutvuda kooli kodulehel www.yle.edu.ee ja kooli raamatukogus. Kodukord on väljas kooli infostendil.

(5) Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised korrad:
1) nõuded õpilase käitumisele (PRÕK § 19 lg 5; GRÕK §15 lg 4);
2) kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord (PGS § 55 lg 4);
3) kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57);
4) tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9);
5) õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3 );
6) hindamisest teavitamine (PGS § 29 lg.4);
7) hindamise korraldusest ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord (PRÕK § 19 lg 4 ja GRÕK § 15 lg 3);
8) täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks (PGS § 28 lg 2);
9) kooli hoonest või territooriumilt sisse-ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord ( PGS § 44 lg 2 ja §44 lg 7);
10) jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6);
11) õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks (PGS § 44 lg 2 ja 3);
12) õpilaspileti kasutamise kord koolis (Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4 );
13) kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2);
14) esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt (PGS § 58 lg 3 p 6);
15) kooli keelatud esemete ja ainete loetelu (PGS § 44 lg 13)
16) koolis hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord (PGS § 58 lg 5).

§ 2. Ühistoimimise normid koolis

(1) Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Muudatusi selles on õigus teha direktoril. Päevakavast ja selle muudatustest annab klassile teada klassijuhataja või aineõpetaja.

(2) Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja.

(3) Õpilaspäevik on 1.- 5. klassis soovituslik.

(4) Igal õpilasel on klassis õppimiskoht. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta.

(5) Vastastikune suhtlemine koolis on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja, seejärel sotsiaalpedagoog, psühholoog ja juhtkond.

(6) Spordisaalides, aulas, raamatukogus, keemia-, füüsika-, tööõpetuse- ja arvutiklassides ning sööklas peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid ja kabinettides kabineti juhataja kehtestatud nõudmisi. Ühistoimimise norme koolimajas tutvustab õppeaasta alguses klassijuhataja, erinõudeid vastava õppeaine või ainekabineti juhataja.

(7) Koolis peab täitma ohutustehnika- ja tuleohutusnõudeid.

§ 3. Nõuded õpilase käitumisele

(1) Õpilase õigused

Igal Ülenurme Gümnaasiumi õpilasel on õigus

1) omandada kooli õppekava raames oma võimetele vastavat haridust;
2) saada vajadusel täiendavat abi õpetajatelt ja kooli töötajatelt (konsultatsioonid, õpiabirühmad, klassivälise tegevuse juhendamine, psühholoogi- ja sotsiaalpedagoogi nõustamine);
3) moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid ja ringe, mille tegevus ja eesmärgid ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
4) kandideerida õpilasesindusse;
5) esitada õpilasesinduse kaudu kooli juhtkonnale arvamusi ja ettepanekuid koolielu parandamiseks;
6) saada koolist teavet koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet edasiõppimisvõimaluste kohta;
7) saada teavet temale pandud hinnetest ja hinnangutest;
8) pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli juhtkonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning lastekaitseorganite poole;
9) saada meditsiinilist esmaabi.

(2) Õpilase kohustused

1) mitte hilineda tundi;
2) käituda viisakalt ja sallivalt;
3) osaleda aktiivselt õppetöös ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks;
4) jälgida koolipäevadel (ka puudumise korral) Stuudiumi sissekandeid;
5) vastutada oma õpitulemuste eest;
6) kanda korrektset, koolikeskkonda sobivat riietust ning vahetusjalatseid, kanda kehalise kasvatuse tundides spordiriietust;
7) hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
8) hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb kahju hüvitada);
9) panna üleriided ja isiklikud esemed selleks ettenähtud kohta;
10) vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (ei tohi tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel ja radiaatoritel, kõõluda akendel, tõugelda treppidel, pritsida veega jne);
11) juhinduda oma käitumises headest kommetest ja tavadest, tähtsustada oma käitumisega üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu);
12) teatada igast vägivallajuhtumist, samuti vargustest, esemete kadumisest ja kooli vara lõhkumisest viivitamatult klassijuhatajale, õpetajatele, õppealajuhatajale, haldusjuhile või kooli direktorile;

(3) Õpilasele kehtivad keelud

Ülenurme Gümnaasiumi õpilastele on keelatud

1) tundidest põhjendamata puudumine ja hilinemine;
2) alkoholi, tubakatoodete, e-sigarettide (e-suitsude), narkootiliste ainete omamine, tarbimine ja vahendamine;
3) kaasõpilaste ja koolitöötajate solvamine, vaimne ja füüsiline vägivald, ropendamine, õppetöö häirimine;
4) õppetundide ajal elektrooniliste seadmete loata kasutamine;
5) koolis toimuva salvestamine ja voogedastamine ilma eelneva kokkuleppeta kooli juhtkonna ja aineõpetajaga;
6) võimalike ohuallikate (pürotehnika, terariistad,…) kooli toomine.

§ 4.
Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord

(1) Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks Stuudiumi ja kooli veebilehe kaudu.

(2) Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet Stuudiumi või kooli veebilehe vahendusel, siis tehakse õpilasele ja vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib kokku õpilase ja vanemaga individuaalselt.

(3) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning muudatused selles loetakse õpilasele ja vanemale kättetoimetatuks Stuudiumi kaudu, kui vanem on tutvunud elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu vastava infoga.

§ 5. Kooli meetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

(1) Ülenurme Gümnaasium tunnustab oma õpilasi nii õppetöö kui sportlike saavutuste, koolivälise aktiivsuse ning kooli esindamise eest.

(2) Tunnustamise viisid
1) õpetaja suuline kiitus;
2) õpetaja kirjalik tänu või kiitus Stuudiumis;
3) direktori käskkirjaline tunnustus;
4) kiitus- või tänukiri;
5) parimate ainetundjate tunnustamine;
6) aasta sportlase valimine;
7) ühekordne rahaline preemia väljapaistvate tulemuste või heategevuse eest;
8) valla stipendium vastavalt statuudile;
9) õpilaste vastuvõtt kooli juhtkonna tänuüritusel;
10) tänumeened.

(3) Õpilase tunnustamiseks peab kooli töötaja esitama vastava taotluse direktorile, kes otsustab õpilase tunnustamise.

(4) Õpilase tunnustamiseks võivad direktorile teha ettepaneku ka kaasõpilased ja vanemad.

§ 6. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

(1) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vajadusel vanemat Stuudiumi kaudu või kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid pärast õpilase selgituste ärakuulamist ja õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valiku põhjendamist.

(2) Vanemat teavitatakse viivitamata meetme rakendamisest, mis on seotud

 • keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimise ja äravõtmisega õpilase valdusest,
 • esemete ja ainete kooli hoiule võtmisega,
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustuse rakendamisega koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.

(3) Vanemat teavitatakse kirja teel, kui rakendatakse ajutist keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Vanemal on kohustus anda tagasisidet.

(4) Õppenõukogu kirjalik otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta toimetatakse vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.

§ 7. Õppest puudumisest teavitamise kord

(1) Infot õppest puudumise kohta saab lapsevanem Stuudiumi vahendusel.

(2) Õpilase kohustused puudumistest teavitamisel:
1) põhjendatud vajaduse korral loa õppetundidest lahkumiseks küsib õpilane klassijuhatajalt või kooli meditsiinitöötajalt;
2) gümnaasiumi astme õpilane teavitab klassijuhatajat puudumise esimesel päeval.

(3) Lapsevanema kohustused puudumistest teavitamisel:
1) lapsevanem on õpilase puudumisest kohustatud teavitama klassijuhatajat puudumise esimesel päeval telefoni, e-posti või Stuudiumi kaudu;
2) pikemaks planeeritud puudumiseks tuleb lapsevanemal esitada direktorile taotlus vähemalt üks nädal varem.

§ 8. Hindamisest teavitamine

(1) Õpilast ja vanemat teavitatakse õppeperioodi alguses, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule Stuudiumi kaudu või õpetaja ja õpilase/vanema vahelisel kokkuleppel muul teavitamist taasesitada võimaldavas vormis.

§ 9. Hindamise korraldusest ning hinnetest ja hinnangutest õpilaste ja vanemate teavitamise kord

(1) Hindamise korraldusega saab tutvuda kooli õppekava üldosas ja seda ei dubleerita kooli kodukorras.

(2) Õpilast ja tema vanemat teavitab õpetaja hinnetest ja hinnangutest Stuudiumi vahendusel.

(3) Kui õpilane ja vanem ei ole Stuudiumiga liitunud, teavitab õpetaja õpilast ja vanemat hinnetest ja hinnangutest muul õpilase ja vanemaga kokkulepitud viisil.

(4) Paberkandjal hinnetelehe väljastab klassijuhataja lapsevanema soovil üks kord trimestris.

(5) Paberkandjal tunnistused väljastatakse õpilastele õppeaasta lõpus.

§ 10. Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks

 (1) Gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja, kui õpilane rikub korduvalt
1) õppest puudumisest teavitamise korda;
2) õppekavavälises tegevuses kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise korda;
3) vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise korda;

(2) Gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja, kui õpilane seab ohtu enda ja teiste turvalisust ning kasutab korduvalt esemeid viisil, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise.

§ 11. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

(1) Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste ja kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist kontrollitakse jälgimisseadmestiku abil.

(2) Koolis on administraator, kelle ülesannete hulka kuulub salvestatavate kaamerate abil toimuva jälgimine reaalajas, sisse- ja väljaliikumise kontrollimine, isiku tuvastamine.

§ 12. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

 (1) Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutatakse kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid.

(2) Jälgimisseadmestik turvaseaduses sätestatu tähenduses on pilti või elektroonilist signaali edastavate ja salvestavate seadmete kogum, mis on ette nähtud territooriumi, inimese või protsessi jälgimiseks või territooriumi, inimese või eseme asukoha või protsessi toimumise kohta kindlaksmääramiseks.

(3) Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates.

(4) Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse nähtavasse kohta paigutatud teabetahvlit, millel videokaamera kujutis ja sõna „VIDEOVALVE”.

§ 13. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

(1) Käitumisjuhised õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavates olukordades:

 1) vaimsest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse klassijuhatajat või sotsiaalpedagoogi, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele;

2) füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse klassijuhatajat,  sotsiaalpedagoogi või haldusjuhti, kelle ülesannete hulka kuulub meetmete tarvitusele võtmine;

3) olukorrast, mis vajab kiiret reageerimist, teavitab seda esimesena märganu kooli administraatorit, sekretäri või juhtkonna liiget;

4) olukorrast, mis eeldab koolimajast kiiret lahkumist, teatatakse kooliraadio kaudu või koolikella pideva helinaga;

5) koolimajast lahkumine toimub evakuatsiooniplaani alusel klasside kaupa tunnis oleva õpetaja juhtimisel, kiiret lahkumist nõudva olukorra tekkimisel vahetunnis kogunevad õpilased iseseisvalt kogunemiskohta;

6) õpilaste kogunemiskoht on Ülenurme Gümnaasiumi staadionil, kus õpilased rivistuvad klasside kaupa loenduse läbiviimiseks;

7) koolimajja tagasipöördumise või koolipäeva lõppenuks kuulutamise otsustab direktor või teda asendav õppealajuhataja.

(2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine:

1)  vägivalla ennetamiseks on tagatud koolis järelevalve õpilase üle kogu õppepäeva vältel;

2)  järelevalvet teostavad kooli töötajad;

3) direktor korraldab ruumide ja territooriumi kasutamist selliselt, et see aitab ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist;

4) õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks kasutatakse kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid;

5) õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning piiratud teovõimega õpilaste üle järelevalve tagamiseks kontrollib kool kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist, samas ei piira kool hoonest või territooriumilt väljaliikumist;

6) ennetustegevusena erinevate programmide (nt VEPA, KVK, VERGE jt) kasutamine õppetöös;

7) direktor korraldab koolitöötajatele regulaarseid enesetäiendusi ohustavate olukordade märkamiseks, ennetus- ja sekkumismetoodikate rakendamiseks;

8)  eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid;

9) tugimeetmetena võidakse kohaldada:  arenguvestluse läbiviimist, individuaalse õppekava rakendamist, õpilase suunamist kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamist, käitumise tugikava koostamist;

10) mõjutusmeetmena võidakse kohaldada:

 • õpilase käitumise arutamist vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamist direktori, õppealajuhataja juures või õppenõukogus;
 • õpilasele tugiisiku määramist;
 • kirjalikku noomitust;
 • selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmist, mis ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga;
 • põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud esemeid või aineid. Nende olemasolu kontrollimist ja äravõtmist õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist;
 • õppetunnist eemaldamist koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamist eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimist, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustust koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutist keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

11) enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut;

12) õpilasel võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus enda käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;

13) käesoleva kodukorra punktis (§6, lg3, ja lg4) sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel võimaldatakse vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutus-meetme rakendamise kohta;

14) mõjutusmeetme rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud ajutise õppes osalemise keelu, mille rakendamise otsustab õppenõukogu;

15) käesolevas kodukorras sätestatud mõjutusmeetmete kohaldajateks võivad olla direktor ning direktori volitatud isikud. Tugi- või mõjutusmeetme rakendamisest teavitab õpilast ja tema vanemat klassijuhataja.

 (3) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatele olukordadele reageerimine:

1) vaimsest või füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli töötaja kaudu direktorit, kelle pädevuses on viivitamatult meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks vaimse või füüsilise turvalisuse. Samuti on direktori pädevuses juhtumi lahendamine või juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele;

2) koolitöötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kooli direktoril hinnata ja lahendada olukord või anda juhtumi lahendamine edasi väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele;

3) õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kooli töötajatel hinnata olukorda, olukorra tõsidust ja tagajärgi, ning vastavalt hinnangule sekkuda võimalikult kiiresti, vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori ja/või päästeameti/politsei poole;

4) ohustava olukorra korral reageeritakse kooli töötajate poolt vastavalt ohu tõsidusele. Keelatud esemete ja ainete omamisest teavitatakse direktorit või tema volitatud isikut, kelle pädevuses on esemete ja ainete hoiule võtmine või õpilase valduses olevate keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest;

5) kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid, vajadusel kaasatakse kiirabi ja politsei;

6) kaasõpilaste ja koolitöötajate häirimise korral (sõim, solvang, asjade loopimine jms käitumise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid, õpilasega viiakse läbi vestlus;

7) varastamise, esemete rikkumise, kehaliste vigastuste tekkimise, kiusamise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama vastava avalduse politseile;

8) õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavale olukorrale reageerimiseks kasutatakse kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid;

9) õpilaste osas, kelle käitumisest lähtuv oht on ennustatav ja püsiv, lepitakse kirjalikult kokku eraldi käitumisjuhis.

(4) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine:

1) kooli töötaja, kes puutus kokku vahetult või tunnistajana vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumiga, esitab samal päeval memo direktorile juhtumi ja selle lahendamise kohta.

Vanemat teavitatakse vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist ja selle lahendamisest direktori kaudu viivitamata peale ohu kõrvaldamist ning ohtliku olukorra lahendamist.

(5) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite lahendamine:

1) juhtumitega, mille lahendamine ei ole kooli pädevuses, tegelevad vastava pädevusega asutused ja isikud. Juhtumid, mille lahendamine on kooli pädevuses, lahendatakse direktori eestvedamisel, pärast seda, kui vahetu oht turvalisusele on kõrvaldatud;

2) juhtumi lahendamisse kaasatakse õpilane ja/või vanem, kooli töötajaid;

3) keerulisemate juhtumite korral võib direktor kaasata eksperte väljastpoolt kooli;

4) mõistliku aja möödudes pärast juhtumit vesteldakse seotud isikutega uuesti direktori eestvedamisel, veendumaks, et olukord on lahenenud.

 §  14. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

(1) Õpilaspilet on õpilase isikut ja antud koolis õppimist tõendav dokument.

(2) Õpilaspilet väljastatakse tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

(3) Lugejateenindus kooli raamatukogus toimub õpilaspiletit kasutades.

(4) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama.

(5) Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane või õpilase esindaja kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti asenduskaardi väljastamiseks vastavalt Eesti Üliõpilaskondade Liidu MinuKool kaardihaldussüsteemi (www.minukool.ee) kehtestatud juhendi ja hinnakirja alusel.

 §  15. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses

 (1) Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid õpilasele õppekavavälises tegevuses tasuta kasutamisse kokkuleppe alusel. Kokkulepe võib olla suuline või kirjalik. Kokkuleppe koolipoolseks esindajaks on direktor või tema volitatud isik.

 (2) Õpilane võib rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta vaid kokkulepitud ajal, viisil ja eesmärgil.

(3) Rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kahjustamisest või rikkumisest tulenev kahju tuleb õpilasel või tema vanemal hüvitada kooli pidajale.

§ 16. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

(1) Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui eset või ainet kasutatakse viisil, mis takistab või häirib õpitulemuste omandamist või õppeprotsessi.

 §  17. Koolis keelatud esemete ja ainete loetelu

(1) Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 sätestatule on koolis õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained: relv relvaseaduse tähenduses; lõhkeaine; pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses; aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;  aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt; muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

§  18. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord

(1) Selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmise, mis ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga punktiga 12, dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiulevõtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise.

(2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 keelatud ainete ja esemete hoiule võtmisel koostatakse viivitamata protokoll, kuhu kantakse: protokolli koostamise aeg ja koht; protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi; selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati; hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu; märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta; märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult; mõjutusmeetme kohaldamise põhjus; sündmuste käigu kirjeldus; kontrollija allkiri ja õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

(3) Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse õpilasele hoiule võetud ese või aine.

(4) Õpilasele ei tagastata hoiule võetud eset või ainet (relv, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks), mille puhul kool teavitas eseme või aine leidmisest kohe politseid ja andis need viivitamata politseile üle.

(5) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 nimetatud esemed ja ained, mis on koolis keelatud ja mida kool ei andnud viivitamata üle politseile (relv, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks) tagastatakse vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või antakse need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

(6) Eseme või aine võtab hoiule direktor või tema määratud isik ning tagab nende hoiustamise kuni õpilasele või vanemale tagastamiseni või politseile üleandmiseni.