Rendikapi eeskiri

1. Kool:

 • Annab õpilasele tasuta kasutada kappi üheks õppeaastaks üleriiete ja õppevahendite hoidmiseks.
 • Kapi saamist kinnitab õpilane allkirjaga.
 • Õpilane tagastab kapi võtme majandusalajuhatajale (Eevi Tappo) koolist lahkudes (õppeaasta lõpus, põhikooli lõpus või gümnaasiumi lõpetamisel).
 • Ei vastuta kappi jäetud esemete kadumise eest.

2. Õpilane:

 • Ei viibi üleriietes õppetöö ajal koolimajas.
 • Kasutab kappi heaperemehelikult.
 • Ei hoia kapis toiduaineid, raha, dokumente, väärtesemeid.
 • Ei kleebi kapi seintele plakateid ega muid esemeid.
 • Ei laena ega anna teistele kooli poolt antud kapi võtit.
 • Kannab iga päev kapi võtit kaasas. Ainult väga erandlikel juhtudel pöördub direktori asetäitja majandusalal poole tema enda kapi ukse avamiseks.
 • Annab õppeaasta lõpul või nimekirjast kustutamise korral kapi koos võtmega üle direktori asetäitjale majandusalal selleks ettenähtud (kokkulepitud) ajal.
 • Lukustab alati oma kapi.
 • Teavitab direktori asetäitjat majandusalal või direktorit, kui kapi kallal on tarvitatud vägivalda või on seda tahtlikult vigastatud.

3. Võtme kadumisel või kasutuskõlbmatuks muutumise korral:

 • Teavitab õpilane kohe (hiljemalt järgmisel päeval) majandusalajuhatajat (Eevi Tappo) juhtunust.
 • Uue võtme valmistamise kulud kompenseerib täies ulatuses kapi allkirja vastu saanu.
 • Erandolukorras tasub õpilane ka uue luku soetamise kulud.