Ainekavad

Lisa 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

Lisa 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled“

Lisa 3 Ainevaldkond „Matemaatika”

Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained“

Lisa 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained“

Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained”

Lisa 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia“

Lisa 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“

Lisa 9 Valikkursused „Keel ja kirjandus“

Lisa 10 Valikkursused „Võõrkeeled”

Lisa 11 Valikkursused „Matemaatika”

Lisa 12 Valikkursused „Loodusained”

Lisa 13 Valikkursused „Sotsiaalained”

Lisa 14 Valikkursused „Kunstiained”

Lisa 15 Valikkursused „Kehaline kasvatus”

Lisa 16 Valikõppeaine „Informaatika“

Lisa 17 Valikõppeaine „Uurimustöö alused”

Lisa 18 Valikõppeaine „Majandusõpetus”