Raamatukogu kodukord

 1. Raamatukogu kasutajateks võivad olla kõik Ülenurme Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, teenindav personal ja lapsevanemad.
 2. Lugejaks registreerimine toimub esmakordsel laenutamisel klassinimekirjade või isikut tõendava dokumendi alusel.
 3. Lugejale laenutatakse raamatuid ja muid infokandjaid nii koju kui kohalkasutuseks.
 4. Teavikute kasutamine on tasuta.
 5. Raamatute laenutustähtaeg on tavaliselt 1 kuu (olenevalt raamatust ja nõudlusest).
 6. Laenutustähtaega võib pikendada juhul, kui mõni teine lugeja pole teaviku laenutamiseks soovi avaldanud. Tähtaja pikendamine toimub raamatukogus.
 7. Õpetajad võivad metoodilisi teavikuid laenata terveks õppeaastaks, juhul kui mõni teine õpetaja pole teaviku laenutamiseks soovi avaldanud. Kabinetti antud teavikute eest vastutab õpetaja.
 8. Koju ei laenutata teatmeteoste ainueksemplare ja uuemat ajakirjandust.
 9. Teatmeteoseid, videokassette, CD ja DVD-plaate on lubatud raamatukogust laenutada aineõpetajatel tunnis kasutamiseks.
 10. Laenutused registreeritakse raamatukogutöötaja poolt, keelatud on teavikuid omavoliliselt raamatukogust välja viia.
 11. Lugeja peab raamatuid hoolikalt hoidma. Rikutud raamatust tuleb teatada raamatukoguhoidjale.
 12. Tagastamata või rikutud raamatud tuleb lugejal asendada teise samasuguse raamatuga või kinni maksta summas, mille eest on võimalik osta uus raamat.
 13. Raamatukogu võlglased saavad automaatselt laenutuskeelu, kuni raamatud on tagastatud või asendatud.
 14. Raamatukogu külastajad peavad säilitama vaikust ja korda ning ei tohi häirida teisi külastajaid.
 15. Raamatukogus on keelatud söömine, joomine, mobiiltelefoni kasutamine.
 16. Eeskirja mittetäitjalt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. 

  Lugejateenindus kooli raamatukogus toimub õpilaspiletit kasutades.