Õppetöö korraldus

ÜLENURME GÜMNAASIUMI ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2023/2024 õ-a

TRIMESTERAEGHINNETE VÄLJAPANEKTUNNISTUSED
1.01.09.23 – 30.11.23R, 01. detsember 
2.04.12.23 – 23.02.24R, 23. veebruar 
3.04.03.24 – 12.06.24K, 05. juuniT, 11. juuni ( 1. – 8. kl)
KURSUSED
1-5 kursust
Vastavalt kursuse alguse- ja lõpuajaleKursuse (35 ainetundi) lõpusT, 11. juuni (10. ja 11. kl)

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad:
1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

****************************************************************

Lõpuaktused Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone saalis:
19.06.24 kell 16.00 PÕHIKOOLI LÕPETAMINE
21.06.24 kell 16.00 GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE

****************************************************************

Õppenõukogud:

1) K, 30.08.23 – Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused. Ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Kooli arengukava.
2) K, 18.10.23 – Kooli arengukava (2024–2029) projekti sobivaks tunnistamine.
4) R, 07.06.24 – Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. TÕT määramine.
5) E, 17.06.24 – Põhikooli lõpetamine.
6) N, 20.06.24 – Gümnaasiumi lõpetamine. TÕT tulemused.

TUNNIPLAANI VAHETUS – 22. jaanuar 2024

*******************************************

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Riigieksamid 2023/2024. õppeaastal
Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

Tasemetööd 2023/2024. õppeaastal
(1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.
(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Juhendatud e-õppe korraldus Ülenurme Gümnaasiumis
Üldised põhimõtted
 • Juhendatud e-õpe on üks õppevormidest.1
 • Juhendatud e-õpet võib läbi viia vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.
 • Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond otsustada kooli osalisele või täielikule e-õppele suunamise. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.
 • Otsusest teavitab kooli töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid Stuudiumi kaudu kooli juhtkond. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood.
Juhendatud e-õppe  vormid

Sünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine toimub samal ajal

 • Tunnid viiakse läbi Zoom või Google Meet keskkonnas.
 • Sünkroonseks õppeks on erinevaid võimalusi, näiteks:

õppijad võivad jaguneda füüsilise klassiruumi ja oma kodude vahel;
õppijad võivad olla kodus, õpetaja klassiruumis jne.

Asünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine ei toimu samal ajal

 • Õppimine toimub kodus.
 • Õpetajad on ette valmistanud juhendid, tunnisalvestused või videoloengud.
 • Õpilased saavad vajadusel individuaalset juhendamist (suhtlus Stuudiumis, jututuba jne).
 • Eeldab õpilaselt iseseisvat ajaplaneerimist.
Juhendatud e-õppe reeglid
 • Juhendatud e-õppe läbiviimise vormi ja sisu üle otsustab aineõpetaja.
 • Õppetöö toimub tunniplaani järgi, kuid kõik tunnitegevused ei pea olema sünkroonsed ega arvutipõhised.
 • Õpetaja kannab e-õppe tunni ülesanded Stuudiumisse “Tunnitöö” alla. Tunnitöö kuulub tegemisele õppepäeva jooksul või õpetaja seatud tähtajaks.
 • Virtuaaltunni jaoks vajalik info on leitav Stuudiumis
 • Virtuaaltunniks vajalikud vahendid on arvuti, mikrofon, kaamera ja teised vahendid.
 • Virtuaaltunnis osalemine on kohustuslik ja põhjuseta lahkumine ei ole lubatud.
 • Tundi tuleb siseneda korrektse välimusega mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
 • Kui õpilasel ei ole võimalik virtuaaltunnis osaleda, siis tuleb õpetajat sellest teavitada.
 • Tundi tuleb siseneda oma täisnime all ja kaamerapildiga.
 • Kui õpilane on nimeliselt kohal, aga õpetaja temaga korduvalt ühendust ei saa, siis märgitakse õpilane tunnist puudujaks.
 • Võõrastele isikutele ei tohi virtuaaltundide linke ja paroole jagada.
 • Tunni filmimine, salvestamine, pildistamine ning materjali levitamine on
 • Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud sekkuda ja õppeprotsessi häirida.
 • Õpilastele antakse selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.
 • Õpilane saab tagasisidet esitatud tööde kohta.
 • Õpetaja pakub õpilasele vajadusel individuaalset nõustamist (Stuudiumi sõnumite, õppeaine jututoa, konsultatsioonide  kaudu).
Üksikute õpilaste distantsõppele jäämine
Õpilane on Terviseameti korraldusel eneseisolatsioonis või karantiinis, siis
 • õpilane on kodus;
 • õpilane/lapsevanem informeerib olukorrast klassijuhatajat esimesel võimalusel;
 • aineõpetaja loob võimalused juhendatud õppeks: kirjeldab Stuudiumis tunnitegevuse võimalikult täpselt, lülitab hübriidtunni ajal võimalusel/vajadusel sisse kaamera, võimalusel kaasab õpilast tunnitegevustesse, vastab  Stuudiumis  (kui pole kokku lepitud teisiti) õpilase ja vanema kirjadele;
 • õpilane võtab endale kohustuse täita nõutud õpiülesanded.

______________________________________________________________________________________

PGS §24, (5) Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.