Õppetöö korraldus

Kui oled COVID-19 positiivne, kahtlustad covidisse haigestumist või on sul mistahes viiruslikud sümptomid, siis palun püsi kodus ja võta ühendust oma perearstiga. Väldi kontakte teiste inimestega, järgi käte- ja hingamisteede hügieeni ning lase kõik eluks vajalik endale kontaktivabalt koju toimetada. Juhul, kui ei saa ühendust oma perearstiga, helista perearsti nõuandeliinile 1220.
Palume haigestunutel teavitada oma lähikontaktseid võimalikust nakatumise riskist ning samuti teavitada ka kooli (nt klassijuhatajat) õpilase haigestumisest.

Alates 07.02.2022 laste karantiinireeeglid ja üldised reisipiirangud

Juhised Terviseameti kodulehelt

ÜLENURME GÜMNAASIUMI ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2022/2023 õ-a

TRIMESTERAEGHINNETE VÄLJAPANEKTUNNISTUSED
1.01.09.22 – 25.11.22R, 25. november
2.28.11.22 – 23.02.23N, 25. veebruar
3.06.03.22 – 13.06.23K, 07. juuniT, 13. juuni (1. – 8. kl)
KURSUSED
1-5 kursust
Vastavalt kursuse alguse- ja lõpuajaleKursuse (35 ainetundi) lõpusT, 13. juuni (10. ja 11. kl)

Koolivaheajad 2022/2023 õ.a :

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a  kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 08. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a  kuni 05. märts  2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 24. aprill 2023. a  kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a  kuni 31. august 2023. a.

Õppenõukogud:

1. T, 30.08.22 – Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused. Ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Kooli üldtööplaan. Kooli kodukord / täiendused /.
2. T, 17.01.23 – ÜG sisehindamise aruanne, palgakorraldus.
3. N, 08.06.23 – Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. TÕT määramine.
4. N, 15.06.23 – Põhikooli lõpetamine.
5. T, 20.06.23 – Gümnaasiumi lõpetamine. TÕT tulemused.

Lõpuaktused:   

16.06.23 (R) kell 16.00 PÕHIKOOLI LÕPETAMINE
21.06.23 (K) kell 16.00 GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE

TUNNIPLAANI VAHETUS – 23. jaanuar 2023

Põhikooli lõpueksamid 2022/2023. õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Riigieksamid 2022/2023. õppeaastal:

Riigieksamite vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september 2022. a; 26. -27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Juhendatud e-õppe korraldus Ülenurme Gümnaasiumis

Üldised põhimõtted

 • Juhendatud e-õpe on üks õppevormidest.1
 • Juhendatud e-õpet võib läbi viia vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.
 • Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond otsustada kooli osalisele või täielikule e-õppele suunamise. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.
 • Otsusest teavitab kooli töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid Stuudiumi kaudu kooli juhtkond. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood.

Juhendatud e-õppe  vormid

Sünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine toimub samal ajal

 • Tunnid viiakse läbi Zoom või Google Meet keskkonnas.
 • Sünkroonseks õppeks on erinevaid võimalusi, näiteks:

õppijad võivad jaguneda füüsilise klassiruumi ja oma kodude vahel;
õppijad võivad olla kodus, õpetaja klassiruumis jne.

Asünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine ei toimu samal ajal

 • Õppimine toimub kodus.
 • Õpetajad on ette valmistanud juhendid, tunnisalvestused või videoloengud.
 • Õpilased saavad vajadusel individuaalset juhendamist (suhtlus Stuudiumis, jututuba jne).
 • Eeldab õpilaselt iseseisvat ajaplaneerimist.

Juhendatud e-õppe reeglid

 • Juhendatud e-õppe läbiviimise vormi ja sisu üle otsustab aineõpetaja.
 • Õppetöö toimub tunniplaani järgi, kuid kõik tunnitegevused ei pea olema sünkroonsed ega arvutipõhised.
 • Õpetaja kannab e-õppe tunni ülesanded Stuudiumisse “Tunnitöö” alla. Tunnitöö kuulub tegemisele õppepäeva jooksul või õpetaja seatud tähtajaks.
 • Virtuaaltunni jaoks vajalik info on leitav Stuudiumis
 • Virtuaaltunniks vajalikud vahendid on arvuti, mikrofon, kaamera ja teised vahendid.
 • Virtuaaltunnis osalemine on kohustuslik ja põhjuseta lahkumine ei ole lubatud.
 • Tundi tuleb siseneda korrektse välimusega mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
 • Kui õpilasel ei ole võimalik virtuaaltunnis osaleda, siis tuleb õpetajat sellest teavitada.
 • Tundi tuleb siseneda oma täisnime all ja kaamerapildiga.
 • Kui õpilane on nimeliselt kohal, aga õpetaja temaga korduvalt ühendust ei saa, siis märgitakse õpilane tunnist puudujaks.
 • Võõrastele isikutele ei tohi virtuaaltundide linke ja paroole jagada.
 • Tunni filmimine, salvestamine, pildistamine ning materjali levitamine on
 • Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud sekkuda ja õppeprotsessi häirida.
 • Õpilastele antakse selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.
 • Õpilane saab tagasisidet esitatud tööde kohta.
 • Õpetaja pakub õpilasele vajadusel individuaalset nõustamist (Stuudiumi sõnumite, õppeaine jututoa, konsultatsioonide  kaudu).

Üksikute õpilaste distantsõppele jäämine

Õpilane on Terviseameti korraldusel eneseisolatsioonis või karantiinis, siis

 • õpilane on kodus;
 • õpilane/lapsevanem informeerib olukorrast klassijuhatajat esimesel võimalusel;
 • aineõpetaja loob võimalused juhendatud õppeks: kirjeldab Stuudiumis tunnitegevuse võimalikult täpselt, lülitab hübriidtunni ajal võimalusel/vajadusel sisse kaamera, võimalusel kaasab õpilast tunnitegevustesse, vastab  Stuudiumis  (kui pole kokku lepitud teisiti) õpilase ja vanema kirjadele;
 • õpilane võtab endale kohustuse täita nõutud õpiülesanded.

______________________________________________________________________________________

PGS §24, (5) Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.