Õppetöö korraldus

Kui oled COVID-19 positiivne, kahtlustad covidisse haigestumist või on sul mistahes viiruslikud sümptomid, siis palun püsi kodus ja võta ühendust oma perearstiga. Väldi kontakte teiste inimestega, järgi käte- ja hingamisteede hügieeni ning lase kõik eluks vajalik endale kontaktivabalt koju toimetada. Juhul, kui ei saa ühendust oma perearstiga, helista perearsti nõuandeliinile 1220.
Palume haigestunutel teavitada oma lähikontaktseid võimalikust nakatumise riskist ning samuti teavitada ka kooli (nt klassijuhatajat) õpilase haigestumisest.

Alates 07.02.2022 laste karantiinireeeglid ja üldised reisipiirangud

Juhised Terviseameti kodulehelt

ÜLENURME GÜMNAASIUMI ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2021/2022 õ-a

TRIMESTERAEGHINNETE VÄLJAPANEKTUNNISTUSED
1.01.09.21 – 26.11.21R, 26. november
2.29.11.21 – 25.02.22R, 25. veebruar
3.07.03.22 – 07.06.22T, 07. juuniE, 13. juuni (1. – 8. kl)
KURSUSED
1-5 kursust
Vastavalt kursuse alguse- ja lõpuajaleKursuse (35 ainetundi) lõpusE, 13. juuni (10. ja 11. kl)

Koolivaheajad 2021/2022 õ.a :

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a  kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 09. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2021. a  kuni 06. märts  2022. a;
4) IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 25. aprill 2022. a  kuni 01. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a  kuni 31. august 2022. a.

Õppenõukogud:

1. E, 30.08.21 – Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused. Ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Kooli üldtööplaan. Kooli kodukord / täiendused/.
2. K, 08.06.22 – Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. TÕT määramine.
3. N, 16.06.22 – Põhikooli lõpetamine.
4. E, 20.06.22 – Gümnaasiumi lõpetamine. TÕT tulemused.

Lõpuaktused:   

17.06.22 (R) kell 16.00 PÕHIKOOLI LÕPETAMINE
21.06.22 (T) kell 16.00 GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE

TUNNIPLAANI VAHETUS – 24. jaanuar 2022

Põhikooli lõpueksamid 2021/2022. õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal:

Riigieksamite vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Tasemetööd 2021/2022. õppeaastal:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
6) saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

Juhendatud e-õppe korraldus Ülenurme Gümnaasiumis

Üldised põhimõtted

 • Juhendatud e-õpe on üks õppevormidest.1
 • Juhendatud e-õpet võib läbi viia vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.
 • Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond otsustada kooli osalisele või täielikule e-õppele suunamise. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.
 • Otsusest teavitab kooli töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid Stuudiumi kaudu kooli juhtkond. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood.

Juhendatud e-õppe  vormid

Sünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine toimub samal ajal

 • Tunnid viiakse läbi Zoom või Google Meet keskkonnas.
 • Sünkroonseks õppeks on erinevaid võimalusi, näiteks:

õppijad võivad jaguneda füüsilise klassiruumi ja oma kodude vahel;
õppijad võivad olla kodus, õpetaja klassiruumis jne.

Asünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine ei toimu samal ajal

 • Õppimine toimub kodus.
 • Õpetajad on ette valmistanud juhendid, tunnisalvestused või videoloengud.
 • Õpilased saavad vajadusel individuaalset juhendamist (suhtlus Stuudiumis, jututuba jne).
 • Eeldab õpilaselt iseseisvat ajaplaneerimist.

Juhendatud e-õppe reeglid

 • Juhendatud e-õppe läbiviimise vormi ja sisu üle otsustab aineõpetaja.
 • Õppetöö toimub tunniplaani järgi, kuid kõik tunnitegevused ei pea olema sünkroonsed ega arvutipõhised.
 • Õpetaja kannab e-õppe tunni ülesanded Stuudiumisse “Tunnitöö” alla. Tunnitöö kuulub tegemisele õppepäeva jooksul või õpetaja seatud tähtajaks.
 • Virtuaaltunni jaoks vajalik info on leitav Stuudiumis
 • Virtuaaltunniks vajalikud vahendid on arvuti, mikrofon, kaamera ja teised vahendid.
 • Virtuaaltunnis osalemine on kohustuslik ja põhjuseta lahkumine ei ole lubatud.
 • Tundi tuleb siseneda korrektse välimusega mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
 • Kui õpilasel ei ole võimalik virtuaaltunnis osaleda, siis tuleb õpetajat sellest teavitada.
 • Tundi tuleb siseneda oma täisnime all ja kaamerapildiga.
 • Kui õpilane on nimeliselt kohal, aga õpetaja temaga korduvalt ühendust ei saa, siis märgitakse õpilane tunnist puudujaks.
 • Võõrastele isikutele ei tohi virtuaaltundide linke ja paroole jagada.
 • Tunni filmimine, salvestamine, pildistamine ning materjali levitamine on
 • Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud sekkuda ja õppeprotsessi häirida.
 • Õpilastele antakse selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.
 • Õpilane saab tagasisidet esitatud tööde kohta.
 • Õpetaja pakub õpilasele vajadusel individuaalset nõustamist (Stuudiumi sõnumite, õppeaine jututoa, konsultatsioonide  kaudu).

Üksikute õpilaste distantsõppele jäämine

Õpilane on Terviseameti korraldusel eneseisolatsioonis või karantiinis, siis

 • õpilane on kodus;
 • õpilane/lapsevanem informeerib olukorrast klassijuhatajat esimesel võimalusel;
 • aineõpetaja loob võimalused juhendatud õppeks: kirjeldab Stuudiumis tunnitegevuse võimalikult täpselt, lülitab hübriidtunni ajal võimalusel/vajadusel sisse kaamera, võimalusel kaasab õpilast tunnitegevustesse, vastab  Stuudiumis  (kui pole kokku lepitud teisiti) õpilase ja vanema kirjadele;
 • õpilane võtab endale kohustuse täita nõutud õpiülesanded.

______________________________________________________________________________________

PGS §24, (5) Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.