Tegevuskava 2014-2018

Juhtimine ja eestvedamine

Eesmärgid:

  • töö eesmärgistamine ja planeerimine toetub analüüsile, küsitlustele, rahuloluuuringutele
  • otsustamisse on kaasatud töötajaskond ja lapsevanemad
  • vajalik informatsioon jõuab õigeaegselt iga koolipere liikmeni
  • õpilasesindus on aktiivne, kaasab võimalikult palju õpilasi ning osaleb ülekooliliste otsuste langetamisel
  • kõik kooli töötajad lähtuvad kooli eesmärkidest ja väärtustest ning osalevad aktiivselt kooli arenduses

Vaata kogu tegevuskava.