Palgakorralduse põhimõtted

ÜLENURME GÜMNAASIUMI PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Palgakorralduse põhimõtted kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 2 p 4 ja § 73 lõige 11 alusel.
  1.2. Ülenurme Gümnaasiumi (edaspidi: kool) palgakorralduse põhimõtted on kooli direktori kehtestatud dokument, mis sisaldab töö tasustamise põhimõtteid ja palga maksmise korda.
  1.3. Kooli palgakorralduse põhimõtete koostamise algatab ja korraldab kooli direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale.
  1.4. Kooli palgakorralduse põhimõtete kujundamisel ja kooli töötajatega töötasu kokku leppimisel ning töötasu maksmisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kambja vallavolikogu ja Kambja vallavalitsuse õigusaktidest, Eesti koolide praktikast ning kooli eelarve võimalustest. Direktor rakendab töötasu korralduse põhimõtteid õiglaselt, põhjendades töötasu korraldust puudutavaid otsuseid.
  1.5. Kooli palgakorralduse põhimõtted on avalikult kättesaadavad kooli veebilehel.
  1.6. Kooli palgakorralduse põhimõtetel on lisa 1, mis täpsustab kooli töötajate lisatasu määrasid. Lisatasu määrades lepivad Kambja vallavalitsus ja Ülenurme Gümnaasium kokku igal eelarveaastal pärast valla eelarve kinnitamist valla­volikogu poolt. Lisa1 muudatused kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

Loe edasi