Palgakorralduse põhimõtted

ÜLENURME GÜMNAASIUMI PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ülenurme Gümnaasiumi (edaspidi kool) töötasukorralduse alusdokument on direktori kehtestatud palgakorralduse põhimõtted, mis sisaldab töötasu maksmise korda.
1.2. Palgakorralduse põhimõtted kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 2 p 4
alusel.
1.3. Kooli töötasukorralduse põhimõtete koostamise korraldab direktor. Töötasukorralduse põhimõtete koostamisel konsulteerib direktor õpetajate ja hoolekoguga, et võimaldada neil avaldada oma arvamust. Töötasukorralduse põhimõtted esitab kooli direktor enne kehtestamist Ülenurme vallavolikogule kooskõlastamiseks.
1.4. Kooli töötasukorralduse põhimõtted on avalikult kättesaadav kooli veebilehel. Direktor rakendab töötasukorralduse põhimõtteid õiglaselt, põhjendades oma töötasukorraldust puudutavaid otsuseid.
1.5. Töötajatöötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, koolipidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest ning käesolevast juhendist.
1.6. Töötajate töötasu kokku leppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega riiklikust ja kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Loe edasi