Haridus- ja Teadusministeeriumi infokiri 22.02.2021 seisuga

Infokiri: uued piirangud üldharidusele, huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ja täiendõppele

Infokirjast leiate ülevaate 22. veebruarist huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ja täiendõppele rakendatavatest piirangutest ning piirangutest üldhariduskoolidele alates 1. märtsist. Samuti anname lühikese ülevaate haridustöötajate vaktsineerimisest.

Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.

Vabariigi Valitsuse korraldus ja seletuskiri.

Veedame koolivaheaja ohutult

Üldhariduskoolides algab koolivaheaeg, mis on vajalik puhkepaus kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Kestvas COVID-19 pandeemia olukorras on ülioluline pöörata ka vaheajategevustes tähelepanu viiruse ennetamisele ja ohutult puhkamisele.

See tähendab, et ka puhates tuleb vältida gruppides kogunemisi, tegutseda hajutatult ja võimalusel õues, hoida distantsi ja kanda avalikes kohtades maski.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitame hoiduda reisimisest, kui see pole just vältimatult vajalik. Info reisipiirangute kohta leiab Välisministeeriumi veebilehelt.

Oluline on koolivaheaeg sisustada nii, et järgitakse kõiki viiruse ennetamiseks vajalike nõudeid: vältida rahvarohkeid kogunemisi, hoida distantsi, kanda avalikes kohtades maski, võimalusel püsida kodus ja vähendada kontakte. Eriti oluline on olla ettevaatlik suheldes riskirühmadega, kelle vaktsineerimine on alles pooleli.

Portaal Teeviit on koondanud hulga tegevusi vaheaja ohutuks sisustamiseks, leiate need teemaviitega #sisukasvaheaeg.

Huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele 22. veebruarist kehtivad piirangud

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, treenimise ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad alates 22. veebruarist vähemalt kaheks nädalaks täiendavad piirangud.

Siseruumides on keelatud rühmaviisilised tegevused.

 • Tegevusi võib viia läbi üksnes üksi või kahekaupa (koos juhendaja või kaaslasega).
 • Teiste isikutega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
 • Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Näiteks tähendab see, et teha võib kontaktkoolitusi, kus osaleb üks koolitaja ja õppija. Individuaalspordi mõiste alla minevatel aladel, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud.

Kui ruum on piisavalt suur, võib ühes ruumis olla vähemalt kahemeetriste vahedega kas eraldi või paarides ka rohkem inimesi, ent tuleb tagada, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ja ruumis ei oleks üle 200 inimese. Varasemates korraldustes suures ruumis läbiviidavate individuaaltegevuste puhul inimeste arvu ülempiir puudus.

Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva lasteaiarühma või kontaktõppel oleva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka grupiviisiliselt. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe rühma või klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.

Samuti on lubatud kontaktõppel olevate õppijate õppekavajärgsed grupiviisilised tegevused – näiteks ühe 3. klassi ujumistund.

Välitingimustes võib jätkata tegevust seniste reeglite järgi, lisandub maksimaalne koos tegutsevate gruppide piirarv.

 • Lubatud on tegevus kuni 50 osalejaga gruppides, sealhulgas treenerid või juhendajad.
 • Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ja järgitakse desinfitseerimisnõudeid.
 • Juhul, kui grupid omavahel kokku ei puutu, võib samas tegevuses osaleda kuni 250 inimest ehk viis 50 inimesest koosnevat rühma.

Üldharidusele kehtivad 1. märtsist uued piirangud

Piiranguid ei kohaldata neis üldhariduskoolides, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel ja hariduslike erivajadustega õppijatele.

Samuti ei puuduta uued piirangud lasteaedade, kutseõppeasutuste ega kõrgkoolide tegevust.
Neis tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks.

1.–7. märtsini võivad üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased.

Teiste klasside õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Õpperuumides tuleb kõiki tegevusi läbi viies tagada hajutatus. Väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Praktilist õpet, eksameid, teste ja olümpiaade korraldades tuleb samuti silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise vajadust. See tähendab näiteks ka, et ei tohiks korraldada olümpiaade selliselt, et ühte ruumi tulevad kokku osalejad mitmest koolist või maakonnast.

Haridusasutuste töötajate vaktsineerimine

Kõik haridusasutuste töötajad nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides kui täienduskoolitusasutustes on eelisjärjekorras vaktsineeritavate inimeste hulgas. Vaktsineerimine toimub etappide kaupa. Kõik asutused saavad ministeeriumist teavituse, kui algab nende valdkonna vaktsiinisoovijate nimekirjade kogumine. Vaktsineerimine on vabatahtlik, aga soovitame kõigil, kel võimalik, seda teha.

Üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimised algasid 15. veebruaril. Tänaseks on Haigekassale esitatud rohkem kui 500 üldhariduskooli vaktsineerimisandmed enam kui 15 500 vaktsineerimist sooviva töötajaga. Nimekirjad täienevad veel ning kel vaja, saab oma asutuse nimekirja vajadusel töötajaid juurde lisada.

18. veebruaril alustasime lasteaedade ja -hoidude vaktsineerimist soovivate töötajate andmete koondamist. Rohkem infot ministeeriumi veebis.

Haridusasutuste töötajate vaktsineerimiseks kasutatakse üldjuhul AstraZeneca vaktsiini. AstraZeneca vaktsiin on 2-doosiline vaktsiin ja kahe vaktsineerimise vahe on kaheksa nädalat. Mõlemad vaktsineerimised toimuvad samas vaktsineerimiskeskuses. 70-aastaste ja vanemate töötajate vaktsineerimisel kasutatakse Pfizeri või Moderna vaktsiini. Pfizeri ja Moderna vaktsiini Eestisse jõudvad kogused on endiselt väga piiratud ning seetõttu võib üle 70-aastaste haridustöötajate vaktsineerimine veidi kauem aega võtta.

Ministeerium koondab enam esinevad vaktsineerimist puudutavad küsimused ja avaldab vastused oma veebilehel (ka vene keeles). Viidatud lehtedelt saab järelvaadata ka eesti- ja venekeelset vaktsineerimise infotundi.

Lisainfo:

 • Hariduselu puudutavatele küsimustele vastavad Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
 • Ministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti veebiseminarid, live-koolitunnid jm leiate Haridus- ja Noorteameti Youtube’i kanalilt.