Kontaktõpe alates 17.05.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse kõikidele õppijatele.
Kõik haridusasutustes viibijad peavad jätkuvalt kandma maski (kohustuslik kõikidele õpilastele alates 5. klassist, õpetajatele, koolitöötajatele). Kooli ei tohi tulla haigustunnustega.

28.04.2021 infokiri: 3.maist saavad kooli 1. –4., 9. ja 12. klass ning kutsekeskhariduse lõpetajad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursuse õppijad. Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

 • Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.
 • Riigieksamite korraldamisel tuleb jätkuvalt arvestada Haridus- ja Noorteameti juhistega.


  Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe
   võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

  Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

  Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

  Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

  Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

  Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

  Välitingimustes

  Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:

  • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
  • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

  Siseruumides

  Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

  Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

  Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

  Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

  Uuendatud juhised leiate SIIT

HM 23.04.2021 infokiri: piirangud alates 26.aprillist

Edastame HM (Haridus-ja Teadusministeeriumi) info piirangute kohta pärast 26.aprilli

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed. Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks üldhariduskoolides saadab ministeerium uuel nädalal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

HUVITEGEVUS- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:
Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:
*Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
*Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
*Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
*Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

Pikemalt saab lugeda siit

Tellimiskeskuse Toitkooli.ee tellimuste tühistamine

Palume lapsevanematel ja koolipersonalil, kes on teinud toitkooli.ee keskkonnas (hommikusöök, koolieine, pikapäeva rühma eine, huviringi pakk vms) tellimusi kuupäevadeks 11.03.21 – 11.04.21, need tühistada. Tühistamise juhend asub siin. Selle perioodi eest tühistatud summa jääb Teie toitkooli.ee kontole ettemaksuks, tehtud tellimuste kuupäevad automaatselt edasi ei lükku. Ettemaksusumma arvestatakse maha järgmise tellimuse eest tasumisele kuuluvast summast. 2020/2021 õppeaasta jooksul tühistatud tellimuste eest kasutamata jäänud ettemaksu summad kanname tagasi juunis, pärast kooliaasta lõppu.

Lugupidamisega

Ene Veski
Daily koolisöökla juhataja

Ülenurme Gümnaasium
Tartu mnt 5 Ülenurme alevik Kambja vald 61714 Tartumaa
Tel +372 502 3629
ylenurme.gymnaasium@daily.ee

Baltic Restaurants Estonia AS
www.balticrest.com
www.facebook.com/BalticRestaurantsEE

Valitsuse poolt kinnitatud rangemad piirangud alates 11.03.2021

Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Käesolevaga edastame Teile alates 11.03.2021 kehtima hakkavate rangemate piirangute info.
LINK: https://www.hm.ee/et/uudised/11-martsist-hakkavad-kehtima-rangemad-piirangud-haridus-ja-noortevaldkonnale

ÜLD-, KUTSE- JA KÕRGHARIDUS:

1.–4. klasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele.

5.–12. klasside õpilased ning kutse- ja kõrghariduse õppijad on jätkuvalt distantsõppel.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Vähemalt 11. aprillini ei ole võimalik korraldada kontakttegevusena olümpiaade.

Vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Siseruumides erandkorras tegevusi läbi viies tuleb kanda maski ning tagada hügieeninõuete täitmine ja hajutatus. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS, NOORSOOTÖÖ, TÄIENDKOOLITUS JA -ÕPE:

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe on siseruumides keelatud.

Välitingimustes võib koos olla ja liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2 meetrist vahemaad.

Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Toidupakkide jagamine 15.12 – 16.12.2020

Lp. lapsevanemad ja õpilased!

Vabariigi Valitsus otsustas 14.12 – 31.12.2020 kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele.

Seoses sellega on Ülenurme Gümnaasium üle läinud distantsõppele 14.12.2020 – 22.12.2020.

Kuna antud ajavahemikul koolis toitlustamist ei toimu, väljastame lapsevanemale või õpilasele antud ajavahemiku eest toidupaki.

Toidupaki saab kätte Ülenurme Gümnaasiumi sisehoovis asuva sööklaukse kaudu teisipäeval, 15.detsembril kell 15.00 – 18.00 või kolmapäeval, 16.detsembril kell 08.00 – 16.00.

Toidupaki kättesaamiseks palume eelnevalt märkmepaberile kirjutada lapsevanema ees-ja perekonnanime, lapse ees-ja perekonnanime ning klassi.

Nt.
Lapsevanem: Mari Maasikas
Laps: Tarmo Maasikas, 3.a klass
Laps: Tiina Maasikas, 8.e klass

Toidupaki väljastavad koolisöökla Daily töötajad.

Väljastamata toidupakid saadetakse neljapäeval, s.o 17.detsembril heategevuseks Toidupanka.

NB! Toidupakile järele tulles tuleb järgida kõiki Terviseameti kehtestatud ettekirjutusi.
Palume toidupaki kättesaamisel kanda maski, hoida teiste inimestega 2-meetrist distantsi ning mitte tulla toidupakile järele kogu perega või haigena.

 

Tervist ja rahulikke jõule soovides
Olev Saluveer
Ülenurme Gümnaasiumi direktor

Palume toitkooli.ee keskkonna 1-5.klassi tellimused lapsevanematel tühistada

Head lapsevanemad ja koolipersonal!
Palume Teil, kes on teinud toitkooli.ee keskkonnas (hommikusöök, koolieine, pikapäeva rühma eine vms) tellimusi 14 – 23. detsembriks, need tühistada.
Selle perioodi eest makstud summa jääb lapsevanemale või koolipersonalile ettemaksuks, kuupäevad automaatselt edasi ei lükku.
Ettemaksusumma arvestatakse järgmise tellimuse vormistamisel tasumisele kuuluvast summast maha.

JUHEND

Lugupidamisega
Ene Veski
Daily koolisöökla juhataja

Distantsõpe 14.12 – 22.12.2020

Kambja Vallavalitsuse 10.12.2020 korraldus nr. 2365  SIIN

 

Haridus-ja Teadusministeeriumi infokiri 10.12.2020 seisuga

10.12.2020 Haridus-ja Teadusministeeriumi infokiri  SIIN

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Alates 1. jaanuarist jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.
Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

Haridusasutuste piirangud
14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.
Avatuks jäävad:
*lasteaiad ja -hoiud;
*koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;
*õpilaskodud.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel
Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes:
*vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
*vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
*sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.
Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Õpilaskodud
Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

Üldhariduskoolid
Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate HTM veebilehelt.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule. Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Nõuandeid klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest jagatakse 11.12 toimuval “Distantsilt targemaks” veebiseminaril.

Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe
14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.

Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, kellele lisandub juhendaja või treener. Erand ei kehti Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe
12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult distantsilt. Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, et tagada vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.

Lisainfo:

*Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
*Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.
*Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.
*Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.
*Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.
*Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt. По-русски читайте на странице министерства.

Haridus- ja Teadusministeerium soovib kõigile head koolivaheaega!

Head koolijuhid, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

Esimene osa õppeaastast jääb kohe selja taha ning õpilased saavad minna väljateenitud puhkusele.

Täname teid kõiki tubli töö eest neil ebakindlatel aegadel! Oleme koolidega suheldes näinud palju häid lahendusi turvalise koolielu tagamiseks ning distants- ja kontaktõppe kombineerimisel.

Meil Eestis on seni läinud hästi: oleme suutnud ühiste jõupingutustega viiruse leviku kontrolli all hoida ning saanud jätkata võimalikult paljus tavapärast elu. Et see nii jääks, tuleb ka koolivaheajal säilitada ettevaatlikkus.

Kutsume kõiki üles veetma oktoobrikuu vaheaja Eestis. Välisreisid soovitame lükata koroonaviiruse leviku tõttu edasi. Paljudes riikides kasvab nakatumiste hulk jõudsas tempos. Reisisihtkohtades võivad kehtida erinevad piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav. Kui reisimine on vältimatu, tuleb arvestada võimaliku isolatsioonikohustusega.

Vaheaja sisustamiseks leiab mõtteid näiteks veebilehelt www.puhkaeestis.ee/et. Põnevat avastamist vabas õhus pakuvad kodukoha matka- ja terviserajad.

Noortekeskused, huviringid ja laagrikorraldajad on juba vaheajaks valmistunud ning pidanud seejuures silmas ka koroonaviiruse leviku takistamiseks vajalikke ohutusnõudeid. Teame, et noorsootöötajad korraldavad ohutuse tagamiseks palju tegevusi õues.

Ka koolivaheajal soovitame üritusi korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades. Kontaktide vähendamiseks soovitame asutuste vahelised, piirkondlikud ja üleriigilised üritused korraldada eelkõige virtuaalselt.

Vaheaeg pakub võimalust korraks hinge tõmmata ja akusid laadida. Eriti oluline on vaimse tervise hoidmine ning oktoober on ka vaimse tervise kuu. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist peaasi.ee. Nende eestvedamisel on praegu käimas kampaania #püsimekoos, mis keskendub üksteise märkamisele ja toetamisele ning pakub vaimse tervise esmaabi koolitusi.

Noortele on teejuhiks infoportaal www.teeviit.ee, kust leiab nii eesti- kui venekeelseid noortele suunatud teemapüstitusi. Oktoobris pühendub ka Teeviit just vaimse tervise eest hoolitsemisele.

Hoiame ennast ja oma lähedasi! Ka koolivaheajal tuleb haigena kodus püsida, hoolitseda kätehügieeni eest ning rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis on soovitatav kanda maski. Näeme, et haigus on liikumas noorematelt inimestelt vanematele, kes põevad COVID-19 raskemalt ja vajavad sagedamini haiglaravi. Seega ei tohiks minna näiteks pärast rahvarohketel üritustel käimist vanavanematele külla.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet on jätkuvalt valmis koolidele igakülgset tuge pakkuma. Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt harno.ee/distantsope.

Kõige ajakohasemat infot COVID-19 haiguse kohta saab endiselt Terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ja valitsusveebist www.kriis.ee/et. Koroonaviiruse testimisega seotud teavet koondab vastne veebileht koroonatestimine.ee.

Eelkool alustab jaanuaris

Seoses viiruse COVID-19 leviku kasvuga Eestis alustame eelkooli ehk ettevalmistusklassi tundidega võimalusel jaanuarikuust 2021.

Ettevalmistusklassi tasu kandub automaatselt teise poolaastasse. Juhul, kui ettevalmistusklassi kontaktõppes ei toimu, kantakse Teile osavõtumaks tagasi.

Ettevalmistusklassi tunnid:

teisipäeval kell 16.00 – 17.30 õpetaja Kaire Roonurm

teisipäeval kell 16.00 – 17.30 õpetaja Tuuli Tohu

neljapäeval kell 15.00 – 16.30 õpetaja Lairi Soosaar

neljapäeval kell 16.50 – 18.20 õpetaja Lairi Soosaar

 

Teie lapse õpetaja võtab Teiega meili teel ühendust, et anda teavet, millises rühmas Teie laps ettevalmistusklassi toimumise korral õpet alustab.

 

Info tel 7415276, 7415650.