Duplikaadi taotlemine

Vabariigi Valitsuse määrus 13.08.2010 nr 113 “Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” ptk 5

Duplikaati on võimalik taodelda, kui:

1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;

2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;

3) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;

4) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotlemine:

1) esitada direktorile taotlus (avaldus), kuhu on märgitud taotluse esitamise põhjus, isikuandmed, kooli lõpetamise aasta;

2) algdokument tunnistatakse kehtetuks (kooli poolt);

3) algdokumendi kehtetuks tunnistamisest teavitamine (kooli poolt) ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded;

4) duplikaat väljastatakse peale riigilõivu tasumist, duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu.