Õppesuunad

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:

Ülenurme Gümnaasiumis on järgmised õppesuunad:

Reaalsuundeesmärgiks süvendada huvi reaalainete vastu, tõsta matemaatika pädevuse, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Reaalsuuna valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse. Huvipakkuvad on ettevõtluse, projekti kirjutamise, majandusliku arvestuse ja analüüsi kursused.

Valikkursused:

 • Majandusmatemaatika elemendid
 • Matemaatika ajalugu
 • Tehniline joonestamine
 • Arvuteooria elemendid
 • Tõenäosus ja statistika
 • Programmeerimine
 • Loogika
 • Veebidisain
 • Pilditöötlus
 • Geomeetria
 • Füüsika ja tehnika
 • Majandusõpetus
 • Looduspraktikumid

Humanitaarsuundeesmärgiks arendada loovust ja kirjutamisoskust, laiendada silmaringi ja maailma mõistmist. Süvendatult tegeletakse praktilise eesti keele, kirjandusteoste analüüsi ja tõlgendamisega, draama-, teksti- ning meedia-õpetusega, toimuvad loomingulised ja uurimuslikud kunstiprojektid ja õppekäigud, tasemeõpe (B1, B2) inglise, saksa ja vene keeles. Võimalus valida ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse lisakursusi.

Valikkursused:

 • Meedia praktiline kursus
 • Kirjandus ja müüt /film / ühiskond
 • Draama ja teater
 • Kultuurilugu
 • Paikkonna lugu ja kultuuriväärtused (saksa keeles)
 • Maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Lääne-Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide ajalugu XX sajandil
 • Suurbritannia ühiskond ja kultuur (inglise keeles)
 • Sõnavarakursus (inglise keeles)
 • Kaasaegse kirjanduse kursus (inglise keeles)

Loodussuundeesmärk süvendada teadmisi loodusainetest. Tutvutakse jäätme- ja keskkonnasaaste probleemidega, ökosüsteemidega, loodusvarade ja energiaprobleemidega, käsitletakse Eesti looduse mitmekesisust ja keskkonnakaitset. Analüüsitakse organismis toimuvat geenitehnoloogia tasandil. Osavõtt Tartu Ülikooli teaduskooli tööst, loodusprojektidest ja õppeprogrammidest.

Valikkursused:

 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
 • Globaliseeruv maailm: Aasia
 • Füüsika ja tehnika
 • Rakendusbioloogia
 • Looduspraktika
 • Praktiline keemia
 • Inimene ja tervis
 • Kaardiõpetus
 • Joonestamine

Spordisuundeesmärgiks tervisliku eluviisi väärtustamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ja üldkehaline ettevalmistus. Lisaks füüsilisele treeningule teoreetilised teadmised treeningu olemusest, rahvaspordiürituste korraldamisest, majandamisest ja spordiajaloost. Soovi korral spordikohtuniku kutse omandamine. Spordialad: korvpall, kergejõustik, suusatamine, laskmine, iluvõimlemine; koolivälised treeningrühmad, koostöö erinevate spordiklubidega. Võimalus valida looduspraktikume, täiendavaid võõrkeelekursusi ja arvutiõpet.

Valikkursused:

 • Spordimeisterlikkuse täiustamine ja tervisesport
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
 • Spordikohtuniku ettevalmistus
 • Üldkehaline ettevalmistus
 • Kehalised võimed ja liikumisoskused
 • Spordiajalugu
 • Looduspraktikumid
 • Inimene ja tervis
 • Kaardiõpetus