10. klass

Vastuvõtt 10. klassi (2017/2018 õ.a)

Hea tulevane 10. klassi õpilane!

Kool võtab kümnendasse klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente vastu ajavahemikul 20. juuni – 30. juuni 2017. a, tööpäeviti 9.00 – 14.00

Õpilane, kes arvatakse 10. klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist
  • 1 foto 3 x 4 cm

_______________________________________________________

2017/2018. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega:

2017/2018. õppeaastaks komplekteeritakse 10. klasside õpilaskond vastuvõtukatsete (testide tulemused + vestlus) ja põhikooli tulemuste alusel.

Vastuvõtukatsetel Ülenurme Gümnaasiumisse täidab õpilane A-võõrkeele, matemaatika ja eesti keele testid.
Kehalised katsed (kehalised võimed, korvpall) spordisuunda kandideerijatele on samal päeval peale testide sooritamist (kaasa spordiriided ja -jalatsid).

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Õpilane osaleb vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused ja 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa.

Katsetele oodatakse õpilasi, kelle 9. klassi tunnistusel õppeainete veerandihinded ja käitumishinne on vähemalt rahuldavad.