Eelkool

Ülenurme Gümnaasiumis alustas  teisipäeval, 04. 10.2016  tööd koolivalmidust toetav EELKOOL  6-7 aastastele lastele,  kes 2016 a. 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks. See on mõeldud eelkõige Ülenurme valla lastele, kes 2017. aasta septembris  soovivad õppima asuda Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassis.

Eelkooli eesmärkideks on:
–  aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks
–  anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes
–  tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed

 Info telefonil 7415650, 7415276

Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.05.2016 nr 225 “Ülenurme Gümnaasiumi eelkooli tasu kehtestamine”

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks kogu õppeaasta eest 70 EUR (30 eurot esimesel poolaastal, 40 eurot  teisel poolaastal). Palume raha üle kanda hiljemalt 10.10.2016 Ülenurme Vallavalitsuse kontole : SEB Pank EE791010102034606009, Swedbank EE032200221028618198

Selgituseks palume märkida “Eelkool” ja lapse nimi.

Alus: Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.mai 2016 nr 225.

Ülenurme Gümnaasiumi  eelkooli õppekava

Õppekava koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava. Õppe- ja

kasvatustegevuse planeerimisel on suur rõhuasetus ainetevahelisel integratsioonil ning

üldõpetuse põhimõttel. Eelkooli õppekava toetab lapse loovust, soodustab lapse arengut ja

sotsialiseerumist.

Õppekava eesmärgid

 • Laps tunneb õppimisest rõõmu.
 • Laps omab positiivset enesehinnangut.
 • Säilitab oma individuaalse eripära.
 • Oskab ja soovib suhelda viisakalt omaealiste lastega ja täiskasvanutega.
 • Omandab kooliks vajalikud õpioskused (oskab iseseisvalt või koos õpetajaga harjutada

lugemist, jutustamist, kirjutamist, arvutamist, rühmitamist jne.)

 • Oskab kasutada koolis vajalikke õppevahendeid (õpik, vihik, pinal, kirjutus- ja

joonistusvahendid, tahvel jne.). Hoiab õppevahendid tervena ja puhtana.

 • Suudab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
 • On võimeline õppima järjest kuni 30 minutit.

Keel ja kõne

Eesmärk: Laps tuleb toime igapäevases suhtlemises. Kasutab kõnes mitmekesist

grammatiliselt õiget lauseehitust. Omandab lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps tuleb toime ümbritsevate inimestega suhtlemisel.
 • Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida.
 • Jutustab pildi järgi, annab edasi põhisisu ja olulised detailid.
 • Hääldab oma kõnes õigesti kõiki emakeele häälikuid.
 • Tunneb kõiki tähti ja veerib kokku vähemalt 2-3- silbilisi sõnu.
 • Kirjutab joonistähtedega lihtsamaid sõnu.

Matemaatika

Eesmärk: Laps suudab näha matemaatilisi seoseid igapäevatingimustes. Kasutab erinevaid ajamõisteid.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Laps suudab esemeid teatud tunnuse alusel rühmitada, neid võrrelda. Rühmitab ja

järjestab loogika alusel.

 • Teeb 20 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, oskab numbreid kirjutada.
 • Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi (tekstülesandeid).
 • Tunneb kella täistundides.
 • Mõõdab esemete pikkusi.
 • Eristab ringi ja kera, ruutu ja kuupi, kolmnurka, ristkülikut.
 • Liidab ja lahutab 10 piires.

Mina ja keskkond

Eesmärk: Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. Omab ettekujutust enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas. Väärtustab enda ja teiste tervist, oskab hoiduda tervistkahjustavatest olukordadest. Laps oskab märgata muutusi looduses. Väärtustab keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Eeldatavad õpitulemused:

 • Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.
 • Suudab kirjeldada looduses toimuvaid muudatusi.
 • Oskab igapäevaelus eristada kasulikku ja kahjulikku.