Sisehindamise kord

Seadusandlik alus

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused
ja kooli järjepidev areng.
Kooli sisehindamisaruanne koostatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.
Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks
hoolekogule

Sisehindamise eesmärk

Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida
parimaid võimalusi kooli arenguks.
Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende
tulemuslikkust. Sisehindamise analüüsi tulemustel kavandatakse kooli üldtööplaan ja
uuendatakse arengukava.

ÜLENURME GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE KORD