Põhimäärus

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 lg 2 ja Ülenurme Vallavolikogu 01. veebruari 2011 määruse nr 1 „Ametiasutuse hallatavate asutuste haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Ülenurme vallas” § 3 lg 1 alusel.

§ 1. Kooli nimi Kooli nimi on Ülenurme Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2. Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

(1) Kool on Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus.
(2) Kool on ühe asutusena tegutsev põhikool, gümnaasium ja täiskasvanute koolitusasutus, kus õpe toimub kõigis kooliastmetes.
(3) Koolis toimub statsionaarne õpe.
(4) Kool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest seadustest ning nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

§ 3. Asukoht ja tegevuskohad

(1) Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tartu maakond, Ülenurme vald.
(2) Kooli aadress on Tartu mnt 5, Ülenurme alevik, Tartumaa 61714 ja kodulehekülg www.yle.edu.ee.
(3) Kool tegutseb kahes kohas:
1) põhikooli I ja II aste Ringtee 1, Tõrvandi alevik, Ülenurme vald;
2) põhikooli II ja III aste ja gümnaasium Tartu mnt 5, Ülenurme alevik, Ülenurme vald.

Loe edasi

Ülenurme Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 alusel.

§ 1. Ülenurme Vallavolikogu 19. aprilli 2011 määruses nr 4 „Ülenurme Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) pargrahvi 7 punkte 1 ja 2 muudetakse järgmises sõnastuses:

„1) Missioon – luua õppekeskkond, mis võimaldab kõigile õpilastele kvaliteetset, võimete- ja huvikohast haridust ning toetab isiksuse arengut.
2) Visioon – Ülenurme Gümnaasium on arengule orienteeritud kool, kus on isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond.”

Loe edasi