Arengukava 2014-2018

Ülenurme Gümnaasiumi (edaspidi ÜG) arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava juurde kuulub arengukava elluviimise tegevuskava 2014-2018.

Arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hetkeseisu, ressursse ja vajadusi, aga samuti kooliarenduse rühmatöid, hoolekogu ja õpilasesinduse ettepanekuid.

Arengukava elluviimine on pidev protsess, mille kohta antakse hinnang üks kord aastas, augustis. Arengukava täitmisele annab õppenõukogus hinnangu kooli juhtkond. Tulenevalt hinnangust ja ettepanekutest viiakse käesolevasse arengukavasse täiendused ja parandused. Kooli pädevusse jääb arengukavasse väiksemate muudatuste sisseviimine. Muudatused kooskõlastatakse eelnevalt õppenõukogu ja hoolekoguga.

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava lähtub Ülenurme Gümnaasiumi põhimäärusest, Ülenurme valla arengukavast 2013-2018 ja Tartu maakonna arengustrateegiast 2014-2020 „Väärt elu haritud maal“.

Loe edasi